Psikiyatri Muayenesi

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME VE PSİKİYATRİ UZMANI MUAYNESİNDE SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1-(1) Sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek üzere açılacak psikoteknik değerlendirme merkezlerinin nitelikleri, faaliyetleri, ruhsatlandırılması ve denetimleri ile psikiyatri muayenesi ile ilişkin usul ve esasları belirtmektedir.
Kapsam 
MADDE 2-(1) Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşları  bünyesinde veya müstakil olarak açılacak psikoteknik değerlendirme merkezlerini psikiyatri muayenesi yapan gerçek kişileri ve sağlık kurum/kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutulacak sürücüleri kapsar tanımlar
MADDE 3-(1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Kanun: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu,
e) Merkez: Psikoteknik değerlendirme yapmak üzere Müdürlükçe ruhsatlandırılmış ve bu usul  ve esaslara uygun olarak faaliyet gösteren psikoteknik değerlendirme merkezlerini,
f) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
g) Psikoteknik değerlendirme: Değerlendirmeye tabi tutulacak sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test yöntemleri ile psikolog tarafından yapılan değerlendirmeyi,
ğ) Test cihazı: Yetkilendirilmiş meslek kuruluşu tarafından norm onayı verilmiş bilgisayar tabanlı psikoteknik değerlendirme test sistemini içeren TSE/CE belgeli cihazını,ifade eder.